Quan hệ cổ đông - Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Quan hệ cổ đông

Updating...

Ảnh

Công bố

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Bà Phạm Thị Thiên công bố trở thành cổ đông lớn

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo công bố trở thành cổ đông lớn

Bà Vũ Phương Như công bố trở thành cổ đông lớn

Ông Kim Đăng Thành công bố trở thành cổ đông lớn

Bà Nguyễn Thị Thơm báo cáo không còn là cổ đông lớn

Quy chế nội bộ về quản trị - đã sửa đổi ngày 30/05/2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu Đại hội

WALEAD thông báo không còn là cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TV6 - ông Trần Trí Dũng

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Thông báo bán cổ phiếu của công ty WALEAD

Thông báo bán cổ phiếu của ông Trần Trí Dũng

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Báo cáo KQGD của ông Trần Trí Dũng

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức lần 2

CBTT việc họp ĐHĐCĐ tổ chức lần 1 không thành công

Báo cáo thường niên năm 2023

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TV6 nhận được Quyết định số 333/QĐ-NPNL của UBCKNN

Thông báo giao dịch của người có liên quan - Công ty WALEAD

Thông báo giao dịch của người nội bộ - Trần Trí Dũng

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT mới

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và tài liệu Đại hội

TV6 ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với AASCS

Bản cung cấp thông tin của ứng viên HĐQT Trần Trí Dũng

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6 - 25.12.2023

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6 - 25.12.2023

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hùng Cường

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và thoái vốn công ty con

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Sở GDCK Hà Nội ra quyết định đưa TV6 ra khỏi diện hạn chế giao dịch

Ngày đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch: 17/11/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6 - 17/10/2023

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với AASCS

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TV6 - công ty WALEAD

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6 - Tháng 08/2023

Công ty WALEAD báo cáo kết quả bán cổ phiếu TV6

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023

Công ty WALEAD đăng ký bán cổ phiếu TV6

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Quyết định của SGDCK Hà Nội về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI LIÊN QUAN - WALEAD

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo giao dịch của người có liên quan - Công ty WALEAD

Giải trình về việc chậm công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2022

Công văn xin gia hạn BCTC 2022 có kiểm toán

LÊ QUỲNH NGÂN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM XUÂN HÒA

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

CÔNG BỐ GIẤY PHÉP KINH DOANH TV6

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU 1% CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI LIÊN QUAN - WALEAD

NGHỊ QUYẾT HĐQT THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - ZHANGTAO

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM XUÂN HÒA

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI TIẾN HÀNH GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI LIÊN QUAN - WALEAD

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI LIÊN QUAN - WALEAD

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - ZHANGTAO

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM XUÂN HÒA

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - ĐẶNG THỊ NHƯ KHÁNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM XUÂN HÒA

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HỒNG HẢI

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN- WALEAD

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HỒNG HẢI

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM XUÂN HÒA

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - ĐẶNG THỊ NHƯ KHÁNH

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ QUỲNH NGÂN

CÔNG BỐ GIẤY PHÉP KINH DOANH CÔNG TY LỘC HẢI

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÀNH VIÊN BKS

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỐT DANH SÁCH CĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU TỪ 1% CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU TỪ 1% CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU TỪ 1% CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO KHÔNG LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2021

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP SAU THAY ĐỔI

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

CÔNG BỐ TÀI LIỆU SAU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÀNH VIÊN HĐQT & GIÁM ĐỐC

CÔNG BỐ THÀNH VIÊN HĐQT & GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 0912 164 357
Website: http://www.thinhvuongvn.com

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÀNH VIÊN BKS

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 0912 164 357
Website: http://www.thinhvuongvn.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

                                                                              THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
                                                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
                                                                 Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
                                                                 Điện thoại: 0912 164 357
                                                                 Website: http://www.thinhvuongvn.com

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 (thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 (thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Nghị Quyết HĐQT về việc Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Nghị Quyết HĐQT về việc Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Báo cáo giao dịch của người nội bộ

Công ty đã nhận được báo cáo giao dịch của ông Trần Đình Thắng (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc), bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ tịch HĐQT) và bà Hoàng Thu Anh (thành viên HĐQT)

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và ngày ĐKCC

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và ngày ĐKCC

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty đã nhận được báo cáo của công ty TNHH Tư nhân WALEAD, bà Đặng Thị Như Khánh, ông Nguyễn Hùng Cường, bà Lê Thị Diễm Hằng và bà Lê Quỳnh Ngân. Theo đó, kể từ sau giao dịch ngày 20/09/2021, các cá nhân và tổ chức trên đã trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của TV6.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty đã nhận được báo cáo của ông Trần Đình Thắng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và bà Hoàng Thu Anh. Theo đó, kể từ sau giao dịch ngày 20/09/2021, ba cá nhân trên không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu của TV6.

Nội quy lao động công ty năm 2021

Nội quy lao động công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua danh sách chuyển nhượng cho công ty WALEAD đợt chào mua công khai

12/07/2021
Mục: Quan hệ cổ đông => Công bố thông tin
tiêu đề: Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua danh sách chuyển nhượng cho công ty WALEAD đợt chào mua công khai

Điều lệ công ty năm 2021

Điều lệ công ty năm 2021
 

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết họp HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết

Nghị quyết họp HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2

nội dung: 
"Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 9 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu : 797.500 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 797.500 phiếu biểu quyết.
 Chiếm tỷ lệ: 26,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Không đủ 33%)
Trong đó:
+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 9 người, sở hữu 797.500 cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không đủ điều kiện để tiến hành"
file đính kèm:

Thông báo chuyển sàn giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu TV6

Thông báo chuyển sàn giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu TV6
file đính kèm:

Bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng

Bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng
file đính kèm:

Quyết định của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
file đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2
nội dung: 
file đính kèm:

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

"Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 8 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu    : 741.500 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết    : 741.500 phiếu biểu quyết.
 Chiếm tỷ lệ: 24,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Không đủ trên 50%)
Trong đó:
+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 8 người, sở hữu 741.500 cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không đủ điều kiện để tiến hành"
file đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ niêm yết, nộp hồ sơ đăng ký giao dịch và chuyển nhượng cổ phần Thiên Trường

Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ niêm yết, nộp hồ sơ đăng ký giao dịch và chuyển nhượng cổ phần Thiên Trường

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Chấp thuận lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng

Văn bản chấp thuận đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều lệ Công ty năm 2020

Quy trình công bố thông tin nội bộ

Quy chế quản trị của Công ty

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thời gian chốt danh sách cổ đông:ngày 03/07/2020. Thời điểm ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần: 16h00 ngày 03/07/2020

Hội đồng quản trị

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

BAN KIỂM SOÁT

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

Công bố

Ngày đăng

Báo cáo thường niên năm 2021

20/04/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2021

14/04/2022

Báo cáo tài chính riêng có kiểm toán năm 2021

14/04/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

27/01/2022

Báo cáo thường niên năm 2020

15/04/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

29/03/2021

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

29/07/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

26/06/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018