CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CỦA CTCP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
 
 
Căn cứ Công văn số 4324/UBCK-GSĐC ngày 07/07/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chấp thuận cho CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng trở thành Công ty đại chúng. Công ty xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng, thông tin về CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:
  1. Tên Doanh nghiệp: CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.
  2. Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
  3. Điện thoại:  0912164357
  4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600446389 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 12/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2019.
  5. Website: www.thinhvuongvn.com
  6. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
  7. Ngành nghề kinh doanh: Thương mại văn phòng phẩm và Xây lắp điện.
 
CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng trân trọng thông báo!