Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những doanh nghiệp về thương mại, dịch vụ và xây lắp điện lớn mạnh hàng đầu của tỉnh, của khu vực miền Bắc cũng như cả nước.
 

SỨ MỆNH
 

Cung cấp những sản phẩm chất lượng quốc tế, giá hợp lý, thoả mãn nhu cầu khách hàng, góp phần phát triển đất nước