Quan hệ cổ đông - Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Quan hệ cổ đông

Updating...

Ảnh

Công bố

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng rút hồ sơ đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên công ty: CTCP Xây lắp điện Thịnh Vượng
+ Tên tiếng Anh: không có
+ Tên viết tắt: không có
+  Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
+ Điện thoại :    0912.164.357                 Fax: không có
+ Website:   http://www.thinhvuongvn.com
+ Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn văn phòng phẩm
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu
+ Mã chứng khoán: TV6
+ Lý do rút hồ sơ đăng ký niêm yết: Theo công văn số 3012/2020/CV-TV ngày 30/12/2020 (đính kèm).

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Chấp thuận lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng

Văn bản chấp thuận đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều lệ Công ty năm 2020

Quy trình công bố thông tin nội bộ

Quy chế quản trị của Công ty

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thời gian chốt danh sách cổ đông:ngày 03/07/2020. Thời điểm ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần: 16h00 ngày 03/07/2020

Hội đồng quản trị

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

43

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

48

Thành viên HĐQT

41

Thành viên HĐQT độc lập

43

Thành viên HĐQT độc lập

35

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Kế toán trưởng

28

BAN KIỂM SOÁT

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Trưởng Ban kiểm soát

27

Thành viên Ban kiểm soát

32

Thành viên Ban kiểm soát

37

Công bố

Ngày đăng

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

29/07/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

26/06/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018