Quan hệ cổ đông - Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng

Thịnh Vượng
Thịnh Vượng

Quan hệ cổ đông

Updating...

Ảnh

Công bố

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2

nội dung: 
"Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 9 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu : 797.500 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 797.500 phiếu biểu quyết.
 Chiếm tỷ lệ: 26,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Không đủ 33%)
Trong đó:
+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 9 người, sở hữu 797.500 cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không đủ điều kiện để tiến hành"
file đính kèm:

Thông báo chuyển sàn giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu TV6

Thông báo chuyển sàn giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu TV6
file đính kèm:

Bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng

Bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng
file đính kèm:

Quyết định của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
file đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2
nội dung: 
file đính kèm:

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

"Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 8 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu    : 741.500 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết    : 741.500 phiếu biểu quyết.
 Chiếm tỷ lệ: 24,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Không đủ trên 50%)
Trong đó:
+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 8 người, sở hữu 741.500 cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không đủ điều kiện để tiến hành"
file đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng rút hồ sơ đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên công ty: CTCP Xây lắp điện Thịnh Vượng
+ Tên tiếng Anh: không có
+ Tên viết tắt: không có
+  Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
+ Điện thoại :    0912.164.357                 Fax: không có
+ Website:   http://www.thinhvuongvn.com
+ Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn văn phòng phẩm
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu
+ Mã chứng khoán: TV6
+ Lý do rút hồ sơ đăng ký niêm yết: Theo công văn số 3012/2020/CV-TV ngày 30/12/2020 (đính kèm).

Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ niêm yết, nộp hồ sơ đăng ký giao dịch và chuyển nhượng cổ phần Thiên Trường

Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ niêm yết, nộp hồ sơ đăng ký giao dịch và chuyển nhượng cổ phần Thiên Trường

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

Chấp thuận lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng

Văn bản chấp thuận đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều lệ Công ty năm 2020

Quy trình công bố thông tin nội bộ

Quy chế quản trị của Công ty

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thời gian chốt danh sách cổ đông:ngày 03/07/2020. Thời điểm ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần: 16h00 ngày 03/07/2020

Hội đồng quản trị

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

43

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

48

Thành viên HĐQT

41

Thành viên HĐQT độc lập

43

Thành viên HĐQT độc lập

35

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Kế toán trưởng

28

BAN KIỂM SOÁT

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Trưởng Ban kiểm soát

27

Thành viên Ban kiểm soát

32

Thành viên Ban kiểm soát

37

Công bố

Ngày đăng

Báo cáo thường niên năm 2020

15/04/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

29/03/2021

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

29/07/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

26/06/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018